نقاشیخط رقص سما

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
سایت خطگرام خط نقاشی

نقاشیخط های رقص سما

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خط گرام
نقاشیخط رقص سما
نقاشیخط نقاشی خط تابلو نقاشیخط تابلو نقاشی خط
گالری نقاشیخط سایت خطگرام

هوالعزیز (قرینه نویسی خط ثلث)

شعر:

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه ها کرد

سایز : 180x105cm

Acrylic on canvas

فروختـــه شـــد

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خط گرام
نقاشیخط سایت خط گرام
نقاشیخط رقص سما
نقاشیخط مهرداد مقدم

شعر:

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه ها کرد

سایز : 180x105cm

Acrylic on canvas

 

قیمت : 12,000,000 تومان

برای اطلاع به صفحه ( تماس با ما ) مراجعه فرمایید
 
 
site artworks khatgram
site artworks khatgram
سایت خطگرام خط نقاشی
site artworks khatgram
site artworks khatgram