site artworks khatgram
site artworks khatgram
فروش تابلو نقاشیخط سایت خطگام

تابلو نقاشیخط

گوش کن : جاده از دور صدا میزند قدمهای ترا

چشم تو زینت تاریکی نیست (سهراب سپهری )

اندازه: 144x111cm

اکریلیک روی بوم

 

این تابلو نقاشیخط موجود نیست

 
 
نقاشیخط سایت خطگرام
site artworks khatgram
site artworks khatgram