تاریخچه خوشنویسی

تاریخچه خوشنویسی تاریخچه نقاشیخط در حقیقت نقاشی خط متشکل شده است از همه تکنیک های نهفته در نقاشی و سبک آن مانند و نگارگری و تذهیب و اکسپرسیونیسم و مدرنیسم و ابستراکت و ….. و در واقع این مکتبها و سبک ها جزء کوچکی از یک تابلو نقاشی خط را در بر میگیرد عدم رشد …

تاریخچه خوشنویسی ادامه »