نقاشیخط از مجموعه نگاه

site artworks khatgram
site artworks khatgram

گوش کن : جاده از دور صدا میزند قدمهای ترا
چشم تو زینت تاریکی نیست (سهراب سپهری )
size : 144x111cm
Acrylic on canvas
3500000 ت

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram