نقاشیخط کوفی اشعار خیام نیشابوری

gallery khatgram
نقاشیخط کوفی
site artworks khatgram
نقاشی خط کوفی

نقاشی خط کوفی

اشعار خیام نیشابوری

متن تابلو نقاشیخط :

قرآن که میهن کلام خوانند آنرا

گه گاه نه بر دوام خوانند آنرا

بر گرد پیاله آیتی هست مقیم

کاندر همه جا مدام خوانند آن را

سایز : 144×105 Cm

تکنیک اکریلیک روی بوم

 

برای اطلاع  به صفحه ( تماس با ما ) مراجعه فرمایید
site artworks khatgram

برای اطلاعات خرید آثار نقاشیخط به صفحه تماس باما مراجعه کنید

art gallery khatgram