نقاشیخط مطرب عشق

gallery khatgram
site artworks khatgram

تابلو نقاشی خط

site artworks khatgram
سایت خطگرام خط نقاشی
نقاشیخط سایت خطگرام
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام

نقاشیخط مطرب عشق

شعر : مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

سایز : 144×110 cm

اکریلیک روی بوم

این تابلو نقاشی خط موجود نیست

 

 
 
 
 
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام
site artworks khatgram
site artworks khatgram

فروش تابلو های نقاشیخط در سایت خطگرام

site artworks khatgram
site artworks khatgram
art gallery khatgram