نقاشیخط رقص سما

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram

نقاشیخط های رقص سما

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خط گرام
نقاشیخط رقص سما
نقاشیخط نقاشی خط تابلو نقاشیخط تابلو نقاشی خط
گالری نقاشیخط سایت خطگرام

هوالعزیز (قرینه نویسی خط ثلث)

شعر:

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه ها کرد

سایز : ۱۸۰x105cm

Acrylic on canvas

فروختـــه شـــد

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خط گرام
نقاشیخط سایت خط گرام
نقاشیخط رقص سما
نقاشیخط مهرداد مقدم

شعر:

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشق روی گل با ما چه ها کرد

سایز : ۱۸۰x105cm

Acrylic on canvas

قیمت : ۵۵۰۰,۰۰۰ ت

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram