نقاشیخط ثلث

site artworks khatgram
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام
نقاشیخط ثلث
اشعار فردوسی
تو این دروغ را فسانه مدان
به رنگ فسون و بهانه مدان
 
سایز :  144×105 Cm
اکریلیک روی بوم
 قیمت : 1000000 ت
 
 
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram