نقاشیخط از مجموعه نگاه ۴

gallery khatgram
site artworks khatgram

این تابلو نقاشیخط فروخته شد

site artworks khatgram
سایت خطگرام خط نقاشی
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام
نقاشیخط سایت خطگرام

نقاشیخط

گوش کن : جاده از دور صدا میزند قدمهای ترا
چشم تو زینت تاریکی نیست

(سهراب سپهری )

size : 144x110cm
اکریلیک روی بوم

این تابلو نقاشی خط فروخته شد

site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام
site artworks khatgram
site artworks khatgram

فروش تابلو های نقاشیخط در سایت خطگرام

site artworks khatgram
art gallery khatgram