نقاشیخط از مجموعه نگاه ۳

gallery khatgram
site artworks khatgram

این تابلو نقاشیخط فروخته شد

site artworks khatgram
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام

نقاشیخط

چشم ها را باید شست ، جور دیگر باید دید
واژه ها را باید شست
واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد
چترها را باید بست
زیر باران باید رفت
فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد

دوست را زیر باران باید دید

عشق را زیر باران باید جست

( سهراب سپهری )

سایز : 144×111 Cm

اکریلیک روی بوم

این تابلو نقاشی خط فروخته شد

site artworks khatgram
site artworks khatgram
site artworks khatgram
نقاشیخط سایت خطگرام
site artworks khatgram
site artworks khatgram

فروش تابلو های نقاشیخط در سایت خطگرام

site artworks khatgram
site artworks khatgram
art gallery khatgram